*

fingerprint reader

A scanner used to identify a person’s fingerprint for security purposes. After a sample is taken, access to a computer or other system is granted if the fingerprint matches the stored sample. A PIN may also be used with the fingerprint sample.

Máy đọc dấu tay
Một máy quét được sử dụng để nhận dạng dấu tay của một người đối với các mục đích bảo vệ. Sau khi đã lấy mẫu, sự truy cập vào một máy tính hay hệ thống khác được phép nếu dấu tay trùng với mẫu đã lưu trữ. Một PIN cũng có thể dược sử dụng với mẫu dấu tay.


Published:

PAGE TOP ↑