*

firewall

A network node set up as a boundary to prevent traffic from one segment to cross over into another. See router and bridge.

Bức tường lửa
Một nút mạng được cài đặt ở dạng một đường biên để ngăn chặn sự lưu thông từ đoạn này sang đoạn kia. Xem routerbridge.


Published:

PAGE TOP ↑