*

firmware

A category of memory chips that hold their content without electrical power and include ROM, PROM, EPROM and EEPROM technologies. Firmware becomes “hard software” when holding program code.

phần sụn
Một loại chip bộ nhớ lưu trữ nội dung mà không cần điện và bao gồm các công nghệ ROM, PROM, EPROM và EEPROM. Phần sụn trở thành “phần mềm cứng” khi lưu trữ mã chương trinh.


Published:

PAGE TOP ↑