*

first-generation computer

A computer that used vacuum tubes as switching elements; for example, the UNIVAC I.

máy tính thế hệ đầu tiên
Một máy tính sử dụng các ống chân không làm các thành phần chuyển đổi; chẳng hạn UNIVAC I.


Published:

PAGE TOP ↑