*

fixed disk

A non-removable hard disk such as is found in most personal computers. Programs and data are copied to and from the fixed disk.

đĩa cố định
Một đĩa cứng không thể tháo rời chẳng hạn như các đĩa cứng được tìm thấy trong phần lớn các máy tính cá nhân. Các chương trình và dữ liệu được sao chép đến và đi từ đĩa cố định.


Published:

PAGE TOP ↑