*

fixed head disk

A direct access storage device, such as a disk or drum, that has a read/write head for each track. Since there is no access arm movement, access times are significantly improved.

đĩa có đầu cố định
Một thiết bị lưu trữ truy cập trực tiếp, chẳng hạn như đĩa hay trống, vốn có một đầu đọc/ghi dành cho mỗi rãnh ghi. Vì không có sự di chuyển cần truy cập nên thời gian truy cập được cải tiến một cách đáng kể.


Published:

PAGE TOP ↑