*

fixed length field

A constant field size; for example, a 25-byte name field takes up 25 bytes in each record. It is easier to program, but wastes disk space and restricts file design. Description and comment fields are always a dilemma. Short fields allow only abbreviated remarks, while long fields waste space if lengthy comments are not required in every record. Contrast with variable length field.

Trường có chiều dài cố định
Một kích cỡ trường không đổi; chẳng hạn một trường có tên 25-byte chiếm-25 byte trong mỗi bản ghi. Nó dễ lập trình hơn, nhưng phí khoảng trống đĩa và hạn chế kiểu thiết kế file. Các trường chứa nội dung mô tả và lời bình chú luôn luôn là một tình trạng khó khăn. Các trường ngắn chỉ chấp nhận các trường dài phí khoảng trống nếu các lời bình chú dài không cần thiết trong mỗi bản ghi. Trái với variable length field.


Published:

PAGE TOP ↑