*

fixed length record

A data record that contains fixed length fields.

Bản ghi có chiều dài cố định
Một bản ghi dữ liệu chứa các trường có chiều dài cô định.


Published:

PAGE TOP ↑