*

fixed length

In a database management program, a field whose length cannot vary, as opposed to a variable-length field, which can grow to accommodate lengthy entries.

độ dài cố định
Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một loại trường mà độ dài của nó được đặt trước và không thể thay đổi, khác với trường có độ dài thay đổi được, trong đó bạn có thẻ điều chỉnh để phù hợp với các khoảm mục độ dài khác nhau.


Published:

PAGE TOP ↑