*

fixed numeric format

In spreadsheet programs, a numeric format in which values are rounded to the number of decimal places you specify.

quy cách số cố định
Trong chương trình trong bảng tính, đây là một số dạng, theo đó các trị số được làm tròn đến vị trí số thập phân mà bạn đã định.


Published:

PAGE TOP ↑