*

fixed point

A method for storing and calculating numbers in which the decimal point is always in the same location. Contrast with floating point.

Dấu chấm cố định
Một phương pháp đế lưu trữ và tính các số mà trong đó dấu chấm thập phân luôn luôn nằm trong cùng vị trí. Trái với floating point.


Published:

PAGE TOP ↑