*

Fkey(Function key)

A Macintosh command sequence using command, shift and option key combinations. For example, Fkey 1(command-shift 1) ejects the internal floppy.

Fkey(Phím chưc năng)
Một chuỗi lệnh Macintosh sử dụng các tổ hợp phím command, shift và option. Chẳng hạn, Fkey 1(command-shift 1) đẩy đĩa mềm bên trong ra.


Published:

PAGE TOP ↑