*

flame war

In an unmoderated computer newsgroup, an unproductive and long-running debate that is marked by high emotion and little information.

chiến tanh nóng
Trong một nhóm tin máy tính không ôn hòa, đây là một cuộc tranh cãi không sinh lợi và kéo dài, nó được đánh dấu bởi những ý kiến gây tác động mạnh nhưng mang ít thông tin.


Published:

PAGE TOP ↑