*

flame

Slang for communicating emotionally and/or excessively via electronic mail. See netiquette.

flame
Tiếng lóng dùng để chỉ sự giao tiếp bằng cảm xúc và/hoặc thoái hóa qua thư điện tử. Xem netiquette.


Published:

PAGE TOP ↑