*

flash BIOS

A PC BIOS that is stored in flash memory rather than in a ROM. In order to be upgraded, ROM BIOSs have to be replaced with a newer chip, but flash BIOSs can be updated in place via software. See BIOS.

flash BIOS
Một PC BIOS được chứa trong bộ nhớ flash thay vì trong ROM. Bởi được nâng cấp, các ROM BIOS phải được thay thế bằng một chip mới hơn nhưng các flash BIOS có thể được cập nhật tại chỗ qua phần mềm. Xem BIOS.


Published:

PAGE TOP ↑