*

flash disk

A solid state disk made of flash memory. It emulates a standard disk drive in contrast with flash memory cards, which require proprietary software to make them function.

Đĩa flash
Một đĩa trạng thái rắn được làm từ bộ nhớ flash. Nó mô phỏng một ổ đĩa chuẩn tương phản với các thẻ bộ nhớ flash, vốn đòi hỏi phần mềm độc quyền để làm cho chúng thực hiện chức năng.


Published:

PAGE TOP ↑