*

flat file

A stand-alone data file that does not have any predefined linkages or pointers to locations of data in other files. The term usually refers to files managed by file managers with no relational capability. In the past, this referred to the very type of file used in relational databases.

File phẩng
Một file dữ liệu riêng biệt không có bất kỳ liên kết nào được ấn định sẵn hay các dấu chỉ đến các vị trí dữ liệu trong các file được quản lý bởi các chương trình quản lý file không có tính năng quan hệ. Trước đây, thuật ngữ này ám chỉ kiểu file được sử dụng trong các cơ sở đữ liệu quan hệ.


Published:

PAGE TOP ↑