*

flat panel display

A thin display screen that uses any of a number of technologies, such as LCD, electroluminescent, plasma and FED. Used today in laptops to reduce size and weight, they will eventually supersede CRTs.

Màn hình panel phẳng
Một màn hình hiển thị mỏng sử dụng bất kỳ một trong các công nghệ, chẳng hạn như LCD, electroluminescent, plasma và FED. Được sủ dụng ngày nay trong các máy laptop đế giảm kích cõ và trọng lượng, sau cùng chúng sẽ thay thế CRT.


Published:

PAGE TOP ↑