*

flat

Lacking structure; stripped of structural information that would permit more efficient retrieval of information. A file system that does not allow the user to place files in hierarchically arranged directories is said to be “flat,” as is a database management program that does not offer the ability to place data in a series of related tables. Flat information structures take up less memory and were common on early computers that had 64K of RAM or less.

bằng phẳng
Thiếu tính kết cấu, bị tước bỏ những thông tin về cấu trúc để truy tìm thông tin có hiệu quả hơn. Một hệ thống file không cho phép người dùng đặt các file trong các thư mục được sắp xếp theo chiều ngang đương trình quản lý có sở dữ liệu không có khả năng xếp đặt dữ liệu vào trong một seri các bảng có quan hệ lẫn nhau. Các cấu trúc thông tin bằng phẳng chiếm ít chỗ của bộ nhớ, và được dùng phổ biến trong các máy tính cũ chỉ có 64K RAM hoặc ít hơn.


Published:

PAGE TOP ↑