*

flatbed plotter

A graphics plotter that draws on sheets of paper that have been placed in a bed. The size of the bed determines the maximum size sheet that can be drawn.

Máy vẽ có đế phẳng
Một máy vẽ đồ họa vẽ trên các tờ giấy được đặt dưới dáy. Kich cỡ của đáy xác định cỡ tối đa của tờ giấy có thể được vẽ.


Published:

PAGE TOP ↑