*

flip-flop

An electronic circuit that alternates between two states. When current is applied, it changes to its opposite state(0 to 1 or 1 to 0). Made of several transistors, it is used in the design of static memories.

flip-flop
Một mạch điện tử thay đổi luân phiên giữa hai trạng thái. Khi có điện, nó thay đổi sang trạng thái ngược lại(0 sang 1 hoặc 1 sang 0). Được làm từ nhiêu transistor, nó được sử dụng trong sự thiết kế các bộ nhớ tĩnh và các thanh ghi phần cứng.


Published:

PAGE TOP ↑