*

float

In programming, a declaration of a floating point number.

Trôi, di dộngS
Trong lập trình, một phần khai báo của một số dấu chấm động.


Published:

PAGE TOP ↑