*

floating graphic

A graph or picture that has not been fixed in an absolute position on the pages, so that it moves up or down on the pages as you delete or insert text above the graphic.

hình động, hình nổi
Một đồ thị hoặc hình vẽ không được neo cố định ở một vị trí tuyệt đối trên trang, nên nó sẽ bị di chuyển lên hoặc xuống khi bạn xóa bớt hoặc chèn thêm văn bản trên hình đó.


Published:

PAGE TOP ↑