*

floating-point calculation

A method for storing and calculating numbers so that the location of the decimal is not fixed but floating(the decimal moves around as needed so that significant digits are taken into account in the calculation). Floating-point calculation can be implemented in numeric coprocessors or in software improving the accuracy of computer calculations.

phép tính dấu chấm động
Phương pháp lưu trữ và tính toán các số sao cho vị trí của dấu thập phân(Mỹ là dấu chấm, VN là dấu phẩy ND) không cố định mà thay đổi(dấu thập phân này di động quanh quẩn gần vị trí cần thiết, sao cho những con số có nghĩa được đưa vào sự tính toán trong phép tính). Phép tính dấu chấm đồng xử lý số hoặc trong phần mềm, nên làm tăng độ chính xác của các tính toán bằng máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑