*

floating point processor

An arithmetic unit designed to perform floating point operations. It may be a coprocessor chip in a personal computer, a CPU designed with built-in floating point capabilities or a separate machine, often called an array processor, which is connected to the main computer.

Bộ xử lý dấu chấm động
Một bộ số học được thiết kế để thực hiện các phép dấu chấm động. Nó có thể là một chip bộ đồng xử lý trong một máy tính cá nhân, một zero được thiết kế với các tính năng dấu chấm động cài sẵn hoặc một máy riêng biệt thường được gọi là một bộ xử lý mảng, vốn được nối với máy tính chính.


Published:

PAGE TOP ↑