*

floppy disk

A reusable magnetic storage medium. Invented by IBM and introduced in the early 1970s in an 8″ square format, floppies have been the primary method for distributing personal computer software up until the mid 1990s when CD-ROMs became a competitive medium. Floppies are widely used for backup and to transfer data between users that are not attached to a network. Although floppy disks look the same, what’s recorded on them determines their capacity and compatibility. Each new floppy must be “formatted,” which records the sectors on the disk that will hold the data. PC, Mac, Apple II, Amiga and Atari formats are different, although most can read and write PC(DOS) diskettes. See format program, Floptical and magnetic disk.

Đĩa mềm
Một phương tiện lưu trữ từ tính có thể được sử dụng lại. Được phát minh bởi IBM và được giới thiệu vào đầo những năm 1970 ở dạng 8 inch vuông, các đĩa mềm đã trở thành một phương tiện cạnh tranh. Các đĩa mềm được sử dụng không nối mạng. Mặc dù các đĩa mềm có vẻ giống nhau, nhưng những gì được ghi trên chúng xác định dung lượng và tính tương thích của chúng. Mỗi đĩa mềm mới phải được “định dạng”, vốn ghi các sector trên đĩa sẽ chứa dữ liệu. Các dạng PC, Mac Apple II, Amiga và Atari không giống nhau, mặc dù phần lớn đều có thể đọc và ghi các đĩa mềm PC(DOS). Xem format program, Flopticalmagnetic disk.


Published:

PAGE TOP ↑