*

Floptical(FLoppy OPTICAL)

A type of floppy disk that recorded data magnetically, but used grooves in the disk to optically align the head over the tracks. The drive supported regular 3.5″ floppies and 21MB Flopticals when introduced by Insite Peripherals of San Jose, CA, but its capacity was not enough appealing enough to be popular. However, a 120MB version of this technology was developed by 3M and introduced in 1996 as the LS-120.

Floptical(FLoppy OPTICAL)
Một loại đĩa mềm ghi dữ liệu bằng từ tính, nhưng sử dụng các đường xoắn ốc trong đĩa để gióng thẳng đầu từ trên các rãnh ghi bằng quang học. Ô đĩa hỗ trợ các đĩa mềm thông thường 3.5 inch và các đĩa Floptical 21MB khi được giới thiệu bởi Insite Pripherals of San Jose, CA, nhưng dung lượng của nó không đủ trở nên phổ biến. Tuy nhiên, một phiên bản 120MB của công nghệ này đã được phát triển bởi 3M vá được giới thiệu vào năm 1996 với tên LS-120.


Published:

PAGE TOP ↑