*

flow chart

A graphical representation of the sequence of operations in an information system or program. Information system flow charts show how data flows from source documents through the computer to final distribution to users. Program flow charts show the sequence of instructions in a single program or subroutine. Different symbols are used to draw each type of flow charts.

Lưu đồ
Một sự trình bày bằng đồ họa về trình tự của các hoạt động trong một hệ thống thông tin hay chương trình. Các lưu đồ hệ thống thông tin trình bày các dữ liệu lưu thông từ các tài liệu người sử dụng. Các lưu đồ chương trình trình bày trình đơn hay thường trình con. Các ký hiệu khác nhau được sử dụng để vẽ mỗ loại lưu đồ.


Published:

PAGE TOP ↑