*

flush right

In typography, the alignment of all text uniformly to the right margin. While the left margin is set ragged left as is this paragraph.

Gióng thẳng bên phải
Trong kỹ thuật in, việc gióng thẳng toàn bộ text ở lề bên phải trong khi lề trái được cài đặt không đền giống như trong đoạn này.


Published:

PAGE TOP ↑