*

flush

To empty the contents of a memory buffer onto disk.

flush
Để làm trống các nội dung của một bộ đệm bộ nhớ trên đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑