*

FM synthesis

A MIDI technique that simulates the sound of musical instruments. It uses operators, typically four of them, which create wave forms or modulate the wave forms. FM synthesis does not create sound as faithfully as wave table synthesis, which uses actual samples of the instruments.

Sự tổng hợp FM
Một kỹ thuật MIDI vốn mô phỏng âm thanh của các nhạc cụ. Nó sử dụng các công cụ điều khiển, cụ thể là bốn công cụ vốn tạo các dạng sóng hoặc điều biến các dạng sóng. Quá trình tổng hợp FM không tạo âm thanh trung thực như quá trình tổng hợp bản sóng vốn sử dụng các mẫu công cụ thật sự.


Published:

PAGE TOP ↑