*

Fn key(Fu-Nction key)

A keyboard key that works like a shift key to activate the second function on a dual-purpose key, typically found on a dual-purpose key, typically found on laptops to reduce keyboard size. It is different than the function keys F1, F2 etc.

Phím Fn(FuNction key)
Một phím thực hiện chức năng giống như phím shift để kích hoạt chức năng thứ hai trên một phím hai chức năng, cụ thể được tìm thấy trên các máy laptop để giảm kích thước bàn phím. Nó khác với các phím chức năng F1, F2,…


Published:

PAGE TOP ↑