*

FOCUS

(1) A DBMS from Information Builders, Inc., New York, runs on PCs, mainframes and minis. It allows relational, hierarchical and network data structures and can access a variety of databases, including standard IBM mainframe files, DB2, IMS, IDMS and others. It includes a fourth- generation language and a variety of decision support facilities.

(2) (Federation On Computing in the United States, www.acm.org/focus) The U.S. representative of the International Federation of Information Processing(IFIP). FOCUS was founded in 1991 by the ACM and the IEEE Computing Society(IEEE-CS) and alternately sponsor its Secretariat.

FOCUS
(1) Một DBMS của Information Builders, Inc., New York vốn chạy trên các PC, các máy chủ và các máy mini. Nó chấp nhận các cấu trúc dữ liệu mạng phân cấp, quan hệ và có thể truy cập nhiều cơ sở dư liệu khác nhau, bao gồm các file chuẩn của máy chủ IBM, DB2, IMS, ISMS, … Nó bao gồm một ngôn ngữ thể hệ thứ tư và nhiều công cụ hỗ trợ quyết định khác nhau.

(2) (Federation On Computing in the Unitec States, www.acm.org/focus) Đại diện phía Mĩ của International Federation of Information Processing(IFIP). FOCUS đã được sáng lập vào năm 1991 bởi ACM và IEEE-CS(IEEE Computing Society) và bảo trợ cho ban thư ký của nó.


Published:

PAGE TOP ↑