*

folder

In the Macintosh and Windows 95, a simulated file folder that holds data, applications and other folders. A folder is the same as a DOS or Windows 3.1 directory, and a folder within a folder(subfolder) is the same as a DOS or Windows 3.1 subdirectory. Folders were popularized on the Mac and later adapted to UNIX and Windows.

folder
Trong Macintosh và Windows 95, một file folder được mô phỏng vốn chứa dữ liệu, các trình ứng dụng và các folder khác. Một folder tương tự như một thư mục của Windows 3.1 hoặc DOS, và một folder trong một folder(folder con) tương tự như thư mục con của Windows 3.1 hoặc DOS. các folder được phân phối tren Mac và phiên bản mới hơn vốn tương thích với UNIX và Windows.


Published:

PAGE TOP ↑