*

foldering

Using folders to store and manipulate documents on screen.

foldering
Việc sử dụng các folder để lưu trữ và xử láy các tài liệu trên màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑