*

font family

A set of fonts of the same typeface in assorted sizes, including bold, italic and bold italic variations.

tập hợp font
Tập hợp font có cùng kiểu chữ với các kích cữ kiểu chữ với các kích cỡ tương xứng bao gồm kiểu đậm, nghiêng, và đậm.


Published:

PAGE TOP ↑