*

font generator

Software that converts an outline font into a bitmap(dot pattern required for a particular font size). Font generation is not liner, simply expanding a letter to any size. As fonts get bigger, their characteristics must change in order to make them attractive. Font generation is used in the document. They are then kept on disk for future use. In contrast, font scaling is used to create fonts on the fly as needed. Font generation has for the most part given way to font scaling. See font scaler.

công cụ tạo font
Phần mềm chuyển đổi một font có khung viền thành một bitmap(mẫu chấm được yêu cầu cho một kích cỡ font nhất định). Việc tạo font được thực thực hiện bằng cách mở rộng một mẫu tự sang bất kỳ kích cỡ nào. Lúc các chúng phải thay đổi để làm cho chúng được sử dụng trong tài liệu. Sau đó chúng được sử dụng để tạo các font trước khi chúng được lưu trên đĩa để sử dụng sau. Trái lại, tính năng tạo font hướng dẫn cách định tỷ lệ font sang font scaling. Xem font scaler.


Published:

PAGE TOP ↑