*

font ID conflict

In the Macintosh environment, a system error caused by conflicts between the identification numbers assigned to the screen fonts stored in the System Folder. The Macintosh System and many Macintosh applications recognize and retrieve fonts by the identification number assigned to them, not by name. The original Macintosh operating system, however, enabled you to assign only 128 unique numbers to fonts, so that you inadvertently could assemble a repertoire of screen fonts with conflicting numbers, causing printing errors.

tranh chấp phông định danh
Trong môi trường Macintosh, đây là một lỗi hệ thống sinh ra do xung đột giữa các số định danh đã gán cho các phông màn hình lưu trữ trong System Folder. Chương trình Macintosh System và nhiều trình ứng dụng của Mac đều có thể nhận biết và lấy các phông chữ ra thông qua số định danh đã gán cho chúng, chứ không phải bằng tên gọi. Hệ điều hành nguyên thủy của Mac chi cho phép bạn gán 128 số không trùng nhau, cho nên bạn có thể sắp xếp các phông chũ màn hình theo các số bị tranh chấp nhau, và gây ra lỗi in.


Published:

PAGE TOP ↑