*

font number

An identification number assigned to a font. A program references the font by this number.

font number
Một số nhận dạng được gán cho một font. Một chương trình tham chiều font theo số này.


Published:

PAGE TOP ↑