*

font style

A typeface variation(normal, bold, italic, bold italic).

font style
Một kiểu chữ(chuẩn, đậm, nghiêng, đậm và nghiêng).


Published:

PAGE TOP ↑