*

font substitution

Substituting an outline font in place of a bit-mapped screen font for printing purposes. In the Macintosh environment, the LaserWriter printer driver substitutes the outline fonts Helvetica, Times Roman, and Courier for the screen fonts Geneva, New York, and Monaco. However, spacing may be unsatisfactory. Better results are obtained by using the screen font equivalent to the printer font.

thay phông
Thay font khung viền vào chỗ phông màn hình ánh xạ bit để in. Trong môi trường Macintosh, trình điều khiển máy in LaserWriter sẽ thay các font khung Helvetica, Times Roman, và Courier cho các font màn hình Geneva, New York, và Monaca. Tuy nhiên khoảng rộng chữ có thể không thỏa mãn, nên tốt hơn là dùng font màn hình tương đương với font máy in.


Published:

PAGE TOP ↑