*

footnote

Text that appears at the bottom of a page, which adds explanation. It is often used to give credit to the source of information. When accumulated and printed at the end of a document, they are called endnotes.

footnote
Text hiển thị ở cuối mỗi trang vốn bổ sung phần giải thích. Nó thường được sử dụng để xác nhận nguồn thông tin. Lúc được tích lũy và được in ở cuối một tài liệu, chúng được gọi là endnotes.


Published:

PAGE TOP ↑