*

for statement

A high-level programming language structure that repeats a series of instructions a specified number of times. It creates a loop that includes its own control information. The following examples print “Hello” 10 times:

câu lệnh for
Cấu trúc ngôn ngữ lập trình cấp độ cao vốn lặp lại một chuỗi các chỉ lệnh nhiều lần. Nó tạo một vòng lặp với thông tin điều khiển của riêng nó Ví dụ sau đây in “Hello” 10 lần:


Published:

PAGE TOP ↑