*

forced page break

A page break inserted by the user; the page always breaks at this location.

ngắt trang cưỡng bức
Một ngắt trang do người sử dụng cài vào; trang sẽ luôn bị ngắt ở vị trí này. Đồng nghĩa với hard page break.


Published:

PAGE TOP ↑