*

foreground/background

The priority assigned to programs running in a multitasking environment. Foreground programs have highest priority, and batch processing activities(sorts updates, etc.) are given the background. If batch activities are given a higher priority, terminal response times may slow down considerably. In a personal computer, the foreground program is the one the user is currently working with, and the background program might be a print spooler or communications program.

tiền cảnh/nền
Chế độ ưu tiện dành cho các chương trình đang chạy trong một môi trường đấ tác vụ. Các chương trình tiền cảnh có chế độ ưu tiên thấp nhất. Tiền cảnh được cung cấp cho những người dùng trực tuyến, nền được cung cấp cho các hoạt động xử lý khối(hoạt động phân loại, cập nhật, v.v…). Nếu các hoạt động xử lý khối được cung cấp một tính năng ưu tiên cao hơn, các lần phản hồi thiết bị đầu cuối có thể chậm đi một cách đáng kể. Trong một máy tính cá nhản, chương trình tiền cảnh là chương trình mà một người dùng đang làm việc. và chương trình nền có thể là một spooler(bộ đệm) in ấn hoặc một chương trình truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑