*

Forest & Trees

A data analysis program for PCs from Trinzic Corporation, Portsmouth, NH, that integrates data from a variety of applications. It provides a control room interface that lets users monitor important business information.

Forest & Trees
Một chương trình phân tích dữ liệu sử dụng cho các PC của Trinzic Corporation, Portsmouth, NH, vốn hợp nhất dữ liệu từ nhiều trình ứng dụng khác nhau. Nó cung cấp một giao diện không gian điều khiển vốn cho phép người dùng kiểm soát thông tin kinh doanh quan trọng.


Published:

PAGE TOP ↑