*

form feed

Advancing a printer form to the top of the next page. It is done by pressing the printer’s form feed(FF) button or by sending the form feed code(ASCII 12) to the printer form the computer.

form feed
Sự tăng cường một form máy in sang phần trên cùng của trang tiếp theo. Nó được thực hiện bằng cách nhấn nút(FF) form feed của máy in hoặc bằng cách gỏi mã form feed(ASCII 12) sang máy in từ máy trính.


Published:

PAGE TOP ↑