*

form view

A screen display showing one item or record arranged like a preprinted form. Contrast with table view.

form view
Một màn hình hiển thị trình bày dữ liệu của một hạng mục hoặc record được sắp xếp giống như một form được in trước. Trái với table view.


Published:

PAGE TOP ↑