*

form

(1) A paper form used for printing.

(2) A screen display designed for a particular application.

form
(1) Một mẩu giấy được sử dụng để in.

(2) Một màn hình hiển thị được thiết kế cho một trinh ứng dụng nhất định.


Published:

PAGE TOP ↑