*

format program

Software that initializes a disk. There are two formatting levels. The low-level initializes a disk surface by creating the physical tracks and storing. sector identification in them. Low-level format programs are geared to the drive technology used(IDE, SCSI, etc.). The high-level format lays out the indexes used by the operating system(Mac, DOS, etc.) to keep track of data stored in the sectors. Floppy disk format programs perform both levels on a diskette.

chương trình định dạng
Phần mềm khởi tạo một đĩa. Có hai cấp độ định dạng. Cấp độ thấp khởi tạo bề mặt đĩa bằng cách tạo các rãnh vật lý và lưu trữ phần nhận dạng sector trong chúng. Các chương trình định dạng cấp thấp được điều chỉnh sử dụng cho công nghệ ổ đĩa(IDE, SCSI, v.v…). Định dạng cấp độ cao trình bày cách chỉ một mẫu(index) được sử dụng bởi hệ điều hành(Mac, DOS, v.v…) để theo dõi dữ liệu được lưu trữ trong các sector. Các chương trình định dạng đĩa mềm thực hiện cả hai cấp độ trên một đĩa mềm.


Published:

PAGE TOP ↑